БАЗОВІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРОГРАМИ «EVA WOMEN CHALLENGE»

І. Програма EVA WOMEN CHALLENGE.

1.1. EVA WOMEN CHALLENGE (укр. «ЄВА ВУМЕН ЧЕЛЛЕНДЖ», далі по тексту — Програма) це:

— з боку Організатора: комунікаційна інтернет-площадка, що створена Організатором для можливості спілкування Виконавців з Учасниками Програми, щодо виконання останніми відповідних умов та правил, що наведені нижче;

— з боку Виконавців: програма (порядок дій) стосовно здійснення тренувань/виконання фізичних прав, харчування, догляду за собою за правилами, які розроблені Виконавцями/Фахівцями і призначені для Учасників, для досягнення мети цієї Програми.

1.2. Програма складається з 3 рівнів, по 4 тижні кожен рівень. Участь Учасника у Програмі, за умови належного виконання ним Правил, є безкоштовною.

1.3. Мета Програми – створити умови для отримання Учасником базових знань щодо занять спортом/виконання фізичних вправ, знань по догляду за тілом та шкірою, а також надати можливість Учаснику підготувати себе до участі у Заходах, які перелічено в п.4.1. цих Правил.

За допомогою Програми Учасник зможе отримати базові рекомендації стосовно правильного харчування (у розумінні та с точки зору відповідного Фахівця), умов занять спортом, умов догляду за тілом і шкірою.

1.4. Сайтом у розумінні цих правил є сторінка в мережі Інтернет за адресою: sport.eva.ua.

1.5. Строк дії (період дії) Програми:

перший етап – з 09 березня 2020 року по 03-04 квітня 2020 року;

другий етап – з 18 травня 2020 року по 14 червня 2020 року;

третій етап – з 07 вересня 2020 року по 04 жовтня 2020 року.

1.6. Територія: Україна, стосовно Заходу – у місцях проведення Заходу, визначеному цими Правилами.

1.7. Вказані Правила регулюють загальні положення, порядок та умови участі фізичних осіб у відповідних Заходах, що передбачені цими Правилами та/або Програмою. Детальні умови Правил та Програми можуть бути врегульовані правилами, розміщеними на офіційному сайті Виконавців, Організатора або безпосередньо у спільноті «EVA» у INSTAGRAM та FACEBOOK.

1.8. Для участі у Програмі потрібен доступ до мережі Інтернет.

1.9.  Перед тим, як взяти участь у Програмі, кожна фізична особа зобов’язується ознайомитись та належним чином виконувати умови цих Правил, а також інші норми, що регулюють умови обслуговування та відносини користувача у INSTAGRAM та FACEBOOK. У будь-якому випадку, участь у Програмі є цілком безкоштовною та не встановлює зобов’язання Організатора здійснити будь-які компенсації, виплати, винагороди особам, що взяли участь у Програмі.

1.10. Правила є публічною офертою у розумінні норм чинного законодавства України.

1.11. Предметом цієї оферти є публічна пропозиція (на умовах приєднання) фізичним особам в порядку та на умовах цих Правил приєднатись до цих Правил шляхом повного, безвідкличного та безумовного акцептування (погодження) положень цих Правил, набути статус Учасника, належним чином виконати умови Програми.  Акцептування (погодження) цієї оферти означає, що фізична особа, яка будь-яким чином почала виконувати ці Правила (повністю або частково), повністю та безумовно і безвідклично:

— погодилась та на безоплатній основі надала Організатору (та будь-яким третім особам, з якими Організатором укладено відповідні  правочини) майнові права на використання свого зображення, яке було чи буде розміщено в порядку та на умовах цих Правил у INSTAGRAM та FACEBOOK;

— надала дозвіл на використання, зберігання та обробку персональних даних в порядку та на умовах цих Правил;

— засвідчила, що не має і за будь-яких умов не буде мати жодних майнових і немайнових претензій, вимог до Організатора стосовно використання свого зображення в порядку і на умовах цих Правил, а також претензій стосовно стану свого здоров’я.

1.12. Умови цих Правил розповсюджуються:

— на правовідносини між Організатором та Учасником: стосовно використання Організатором зображень та персональних даних Учасника, стосовно питань комунікації Учасника з Виконавцями.

— на правовідносини між Учасником та Виконавцями стосовно умов та порядку виконання Програми, участі у Заході та будь-яких наслідків участі у Програмі та цих Правил.

ІІ. СТОРОНИ EVA WOMEN CHALLENGE.

А. ОРГАНІЗАТОР.

2.1. Організатором є оператор мережі магазинів «EVA» — Товариство з обмеженою відповідальністю «» (адреса місцезнаходження: вул. Володимира Антоновича, б.6, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49101; код ЄДРПОУ 32770040).

2.2. Організатор не є Виконавцем Програми, не є ініціатором, не є відповідальною особою за виконання Програми, угод (правочинів) між Учасником та Виконавцями, Фахівцями. Організатор надає виключно комунікаційну платформу, можливість Учасникам обмінюватись інформацією між собою, Організатором, Фахівцями, слідкувати та контролювати умови власної участі в Програмі.

2.3. Організатор не здійснює контроль та не відповідає за належність та достовірність інформації, яку Виконавці/Фахівці розміщують у Програмі.

2.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін.

2.5. Організатор не несе відповідальності за поведінку Учасників і/або Фахівців, в т.ч. за товари/послуги, що пропонуються ними. Всі суперечки і конфлікти вирішуються між Учасником та Фахівцем самостійно без залучення Організатора.

2.6. Організатор не несе відповідальності за несанкціонований доступ або використання серверів Організатора,  за надійне збереження інформації про Учасників, Виконавців, Фахівців, інших користувачів, а також за будь-які помилки (в т.ч. за шкідливе програмне забезпечення), які можуть бути передані третіми особами.

2.7. Організатор не несе відповідальності за належність, законність та відповідність порад Виконавців, Фахівців вимогам чинного законодавства України.

Б. УЧАСНИКИ.

2.8. Учасником Програми є правоздатна фізична особа, яка набула повної цивільної дієздатності у зв’язку із досягненням 18 років (або на інших підставах відповідно до норм чинного законодавства), яка безумовно погодилась  із цими Правилами, у якої відсутні будь-які обмеження щодо участі у Програмі, а саме:

— відповідають Критеріям Програми і Порадам Фахівців;

— набули статусу Учасника;

— добровільно приєднались до умов цієї Програми і належним чином її виконують;

— не мають будь-яких медичних та інших протипоказань/обмежень до участі в Програмі (та не матимуть їх протягом всього строку дії Програми).

2.9. Учасники самостійно відповідають за всі свої дії, а також за виконання Правил Програми. 

2.10. Учасником не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

— особи, в яких на моменту Участі у Програмі і/або під час участі виявились медичні протипоказання і/або інші обмеження для участі у Програмі;

— обмежено дієздатні та недієздатні особи (у розумінні вимог та норм чинного законодавства України);

— особи, що не мають у встановленому порядку зареєстрованого місця мешкання;

— особи, що не є громадянами України (іноземці, особи без громадянства, позбавлені громадянства України), в т.ч. ті особи, які не надали на відповідну вимогу Виконавців/Організатора паспорт громадянина України;

— особи, що не проживають на території України на постійній основі (у розумінні норм чинного законодавства України);

— особи, які не визнанні Учасником (або статус яких скасовано) і/або не допущені до участі у Програмі Фахівцями, Виконавцями, Організатором з будь-яких причин.

2.11. Організатор не зобов’язаний перевіряти цивільну правоздатність та/або дієздатність Учасників.

2.12. Учасники зобов’язуються:

— дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

— дотримуватися правил користування сайтом;

— вказувати повні, коректні та достовірні відомості відповідно до вимог цих Правил;

— свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам та Фахівцям, третім особам.

2.13. Приєднуючись до цих Правил особи погоджуються та підтверджують факт ознайомлення та повної згоди з цими правилами. Особа розуміє та погоджується з тим, що будь-яка надана ним інформація надана добровільно, безоплатно, у тому числі персональні дані можуть оброблятися Фахівцем, Організатором, Виконавцями, третьою особою з метою подальшого можливого надсилання їм інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/програми Виконавців, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами.  Приймаючи умови цих Правил, особи тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором, Фахівцями, Виконавцями та/або іншими уповноваженими особами, в рамках потреб та строків, визначених цими правилами. Приєднання до цих умов означає згоду на безкоштовне надання та використання Організатором та Виконавцями наданої інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. на передачу інформації третім особам), в обсязі наданої згоди – зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про них з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. імені та зображення в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю із ЗМІ/медіа), а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцями або Організатором Програми та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні норм чинного законодавства України.

2.14. Особи або Учасники, які не погоджуються з умовами цих Правил та/або відмовились від їх виконання, втрачають статус Учасника на будь-якій стадії Програми і/або Заходу.

2.15. Надання особою/Учасником неправдивих/недостовірних/некоректних/неточних даних при реєстрації на участь у Програмі, в тому числі щодо засобів зв’язку з особою/Учасником, позбавляє відповідну особу/Учасника права на визнання Переможцем Програми.

2.16. У випадку порушення Учасником цих Правил, що спричинило завдання шкоди та/або збитків Сторонам цієї Програми, Учасник зобов’язаний відшкодувати такі збитки та/або шкоду у повному обсязі. Організатор залишає за собою право відсторонити на будь-якому етапі Програми або Заходу від участі Учасника, який порушив вимоги цих Правил шляхом, в тому числі, але не обмежуючись:

— недотримання вимог чинного законодавства України;

— порушення  авторських  прав або інших прав інтелектуальної власності;

— поширення інформації та/або матеріалів, достовірність яких викликає обґрунтовані сумніви (на розсуд Організатора та/або Виконавців);

— поширення інформації та/або матеріалів, які можуть бути неприйнятними та/або небезпечними для певних категорій громадян (на розсуд Організатора та/або Виконавців);

— здійснення дій та/або діяльності, неприйнятної та/або небезпечної для окремих категорій громадян (на розсуд Організатора та/або Виконавців);

— інших порушень цих Правил.

Відсторонення відбувається шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Учасника відповідного повідомлення про відсторонення.

В. ВИКОНАВЦІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА. ФАХІВЦІ.

2.17. Виконавцями та відповідальними особами за повну відповідність та належність Програми та рекомендацій Фахівців нормам чинного законодавства, а також за допуск та виконання Програми Учасниками, є Виконавці.

2.18. Контактні відомості Виконавців:

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Івент Спорт Маркетінг»

адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4а, офіс 139;

ЄДРПОУ: 41435021;

телефон +38 0637049903,

e-mail:_______,

контактна особа:  Дина Звонова.

2.19. Виконавці є єдиними особами, що здійснюють розгляд та вирішення суперечок між Учасниками/Виконавцями/Фахівцями стосовно дії/виконання Заходів і/або Програми. 

2.20 Фахівцями є фізичні особи, які залучені Виконавцями до виконання Програми (надання порад, інструкцій тощо Учасникам щодо тренувань, зайняття фізичними вправами, порядком харчування, доглядом за тілом та шкірою і т.ін.), мають відповідну професійну освіту та належну кваліфікацію/фах, що підтверджується відповідними документами (копії зберігаються у Виконавців) та у повному обсязі придатні до виконання таких дій відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.21. Перелік Фахівців (П.І.Б., інші особисті дані) надається Учаснику від Виконавців додатково. Перелік таких осіб може бути змінено Виконавцями самостійно без повідомлення про це Організатора.

2.22. Всі спори та суперечки стосовно допуску та участі Фахівців за цією Програмою вирішуються Виконавцями.

ІІІ. ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

3.1. Організатор не відповідає за дії Виконавців, Учасників, Фахівців, а також не відповідає за чинність та належність, відповідність умовам чинного законодавства України, можливих укладених між ними правочинів.

3.2. Повну відповідальність за відповідність та належність Програми та умов її виконання Учасниками нормам чинного законодавства України несуть Виконавці/Фахівці.

3.3. Учасники самостійно, за власною волею та ініціативою укладають правочини з Виконавцем та несуть за це персональну (особисту) відповідальність в рамках та у розумінні вимог чинного законодавства України.

IV. ПРО ЗАХІД.

4.1. Заходами за умовами цих Правил є:

— Spring Sport Fest, що відбудеться 03-04 Квітня 2020 року у м.Київ;

— Molokiya Lviv Half Marathon, що відбудеться 14 Червня 2020 року у  м.Львів;

— Run Ukraine Kharkiv Half Marathon, що відбудеться 04 Жовтня 2020 року у м.Харків.

V. БАЗОВІ УМОВИ УЧАСТІ.

5.1. Для подання заявки на участь фізичній особі необхідно зареєструватися на Сайті в наступному порядку:

5.1.1. Ознайомитись на Сайті з Правилами участі.

5.1.2. У випадку згоди з Правилами особа ставить відмітку про таку згоду шляхом натискання кнопки з назвою «Я ознайомився з правилами та погоджуюсь з ними».

5.1.3. Після натискання кнопки з’явиться знак «V» в графі «Я ознайомився з правилами та погоджуюся з ними». Лише після вираженої та зафіксованої таким чином згоди особи система дозволить їй виконувати подальші дії на Сайті.

5.1.4. У випадку незгоди з Правилами (неознайомлення/непогодження з Правилами) особа не отримує право виконувати подальші дії на Сайті, подати Заявку на участь та стати Учасником Програми.

5.1.5. Заповнити поля форми реєстрації з наступними особистими/персональними даними:

— прізвище, ім’я особи, що відповідають офіційним документам особи (паспорту громадянина України);

— місці проживання (населений пункт);

— контактний номер мобільного телефону особи;

— адреса електронної пошти (e-mail) Особи;

— місто, у якому є бажання взяти участь у Заході (з переліку міст, де буде відбуватись Захід);

— дата народження, повна кількість років;

— сімейний стан особи;

— наявність дітей у особи;

— наявність будь-яких протипоказань.

5.1.6. Підтвердити свою реєстрацію.

5.2. Надати згоду на обробку персональних даних шляхом проставлення відмітки про таку згоду у відповідній графі форми на Сайті.

5.3. Заявка на участь має відповідати наступним критеріям:

5.3.1. повнота (інформація надана у обсязі, визначеному з цими Правилами);

5.3.2. достовірність (всі факти, викладені в Заявці, мають бути правдивими та підтвердженими);

5.3.3. відповідність законодавству України та цим Правилам.

5.4. Особа може подати лише одну Заявку. Сповіщення можуть надходити на електронну пошту та на мобільний номер вказаного телефону.

5.5. До набрання та отримання доступу до Програми Учасник зобов’язується проконсультуватися з терапевтом і не приймати участь у Програмі без отримання дозволу від лікаря.

5.6. Учасник не може брати участь у Програмі при вагітності, при наявності проблем з серцево-судинною системою, дихальної або нервовою системою, опорно-рухового апарату та при інших порушеннях здоров’я або при наявності інших протипоказань. 

5.7. Отримати доступ до програми Учасник може за умови заповнення всіх необхідних даних на сайті.

5.8. Програма складається з трьох рівнів, один рівень програми триває 4 тижні поспіль. 

5.9. Доступ нового учасника до Програми відкривається після заповнення всіх даних для реєстрації та підтвердження бажання участі. 

5.10. Для доступу до Програми обов’язкові реєстрація та авторизація на сайті.

5.11. Доступ до Програми не може бути «заморожений» Учасником, а також не може бути переданий іншим особам.

5.12. Учасник Програми, якщо інше не погоджено та не зазначено Виконавцями:

— щодня знайомиться з рекомендаціями Програми,

— виконує меню Програми,

— виконує і зазначає виконані тренування (протягом 24 годин, після отримання завдання),

— веде текстовий/фото/відео щоденник.

Учасник зобов’язується припинити виконання вправ і рекомендацій Програми при наявності будь-якого дискомфорту, протипоказань, проблем зі здоров’ям або хворобливих відчуттів і негайно звернутися до свого лікаря.

У всіх випадках дотримання рекомендацій Програми здійснюється Учасником під власну відповідальність. 

5.13. Учасники Програми мають доступ до закритої тематичної групи Виконавців/Організатора в FACEBOOK.

5.14. Термін проходження всієї програми становить 12 тижнів. Якщо Учасник залишиться на одному з рівнів ще раз, це означає, що він не зможе пройти програму в повному об’ємі за один раз. Але Виконавцями  можливе надання повторного безоплатного доступу до рівнів Програми.

5.15. Рішення про переведення на наступний рівень Програми приймається самостійно Учасником.

5.16. Виконання Програми здійснюється Учасником під власну відповідальність.

5.17. Фахівці, Виконавці, Організатор не несуть відповідальності за будь-які можливі збитки, в тому числі за шкоду майну чи здоров’ю Учасника. Учасник, беручи участь в Програмі, бере всю відповідальність за будь-які наслідки участі у Програмі на себе.

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, ПРИЗИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ

6.1. За результатами кожного тижня етапу (див.п.1.5.) серед Учасників, що виконували Програму протягом цього тижня, Фахівці обирають чотирьох Переможців тижня. Фахівці визначають по одному Переможцю тижня у кожній з чотирьох наступних номінацій:

— спорт;

— правильне харчування;

— здоров’я;

— психологія.

6.2. Кожний Переможець тижня отримує приз – подарунковий набір від партнерів проекту:

·      В категорії спорт (набір Dove кокос + браслет );

·      В категорії психологія (набір антиперспирантів Rexona);

·      В категорії здоров’я (набір Dove кокос);

·      В категорії харчування (набір Dove квіти сакури).

6.3. Кожного тижня етапу серед Учасників, що виконували Програму протягом цього тижня, відбувається розіграш заохочувальних призів – безкоштовне право участі у Заходах, передбачених пунктом 4.1. цих Правил.    

6.4. Один Учасник може бути визнаний Переможцем тижня лише за однією номінацією відповідного тижня.

6.5. Учасник автоматично втрачає право на визнання його Переможцем тижня та/або Переможцем етапу без жодних компенсацій Учаснику у наступних випадках:

— якщо Виконавці або Організатор визнали Учасника порушником цих Правил;

— якщо Учасник належить до категорії осіб, зазначених в п. 2.10. цих Правил;

— якщо Організатор/Виконавець не зможе зв’язатися з Учасником за контактним номером телефону та адресою електронної пошти (email), зазначеними особою/Учасником при реєстрації для участь в Програмі, у будь-який момент проведення Конкурсу;

— у разі неможливості ідентифікувати Учасника відповідно до наданих Учасником документів;

— у разі неналежного виконання Учасником умов цих Правил.

VІІ. ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

7.1. Виконавці надають, а Організатор на час проведення та строку дії цих Правил та Програми приймає  право безкоштовно використовувати логотип, комерційне найменування, торгову марку, позначення бренду Виконавців з метою популяризації Правил та Програми. Таке використання не потребує будь-яких погоджень з боку Виконавців та надається на безоплатній основі.

7.2. Приймаючи участь у Програмі, Учасник тим самим безумовно, безвідклично погоджується, що стосовно всіх матеріалів, що розміщені чи опубліковані Учасником в порядку та на умовах цих Правил, він передає виключні майнові права Організатору на такі матеріали на наступних умовах:

— Територія використання: Україна. 

— Строк, на яке надається право використання: до 31.12.2021 включно.

— Згода надається без будь-яких обмежень, для використання у всіх рекламних матеріалах Організатора (рекламні листівки, друкований ціновий каталог, друкований та електронний внутрішній акційний ціновий каталог, зображення на сайті www.eva.ua, на інших ресурсах, Інтернет сайтах Організатора, у SMM (офіційні сторінки Організатора у всіх соціальних мережах), а також інших рекламних матеріалах, які створені або пов’язані з Організатором (далі по тексту – Матеріали).

— Спосіб використання: публікація у мережі Інтернет, у друкованих матеріалах.

— Мета використання: комерційна, маркетингова; залучення нових споживачів, в т.ч. у якості Учасників Програми лояльності, популяризація мережі магазинів Організатора, торговельної марки Організатора, тощо.

7.2.1. Протягом визначеного періоду Організатору Учасниками надаються такі права:

— розміщувати, розповсюджувати, тиражувати будь-яким чином, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом розміщення отриманої від Учасників інформації та матеріалів в мережі Інтернет, у інших Матеріалах (друкованих, електронних);

— здійснювати використання Матеріалів без обмеження за територією, при цьому вважається, що даною згодою Організатор наділяється усіма необхідними повноваженнями та правами, які вимагаються законодавством території на якій будуть розповсюджуватись такі Матеріали;

— будь-яким чином, але не обмежуючись, компонувати, редагувати, монтувати, змінювати, перероблювати, доповнювати Матеріали;

— передавати будь-які Матеріали для розміщення та розповсюдження третім особам для досягнення Мети, зазначеної у п.7.2. цих Правил.

7.2.2. Згода надається на безоплатній основі.

7.2.3. Після акцептування цієї оферти Організатор наділяється всіма необхідними правами для використання матеріалів без додаткових узгоджень;

7.2.4. Акцентуючи оферту особа/Учасник підтверджує та гарантує (стосовно Матеріалів):

— що права передані Організатору у повному обсязі і з боку особи/Учасника відсутні будь-які заперечення або претензії;

— що не вимагатиме жодних оплат за використання Організатором Матеріалів за умовами цієї оферти;

— будь-яких матеріальних і інших претензій/вимог у зв’язку із використанням не має на цей час і у майбутньому не матиме.

7.2.5. Акцептуванням оферти особа/Учасник надає повну згоду на використання та обробку персональних даних в порядку та на умовах чинного законодавства України на час та в порядку використання за цією офертою.

7.2.6. Повну відповідальність за передання, використання, публікацію, розміщення зображення, фото несе особа/Учасник, що акцептувала цю оферту і відповідним чином надала їх Виконавцям.

7.3. Акцептуючи ці умови Правил особи підтверджують свою безумовну згоду з наступним:

Інформація про прізвище та ім’я, інші анкетні дані, що заповнюються особою/Учасником, будуть опубліковані на сторінках цього або іншого сайту без сплати будь-якої винагороди.

Здійснення Організатором та/або Виконавцями та/або третіми особами за завданням Виконавців та/або Організатором збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження з метою Програми та в цілях цих Правил отриманих від відповідного Учасника всіх персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі безкоштовне використання наданої особами/Учасниками інформації з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, безоплатне використання прізвища та імені Учасника, зображення (фотографії) Учасника, інтерв’ю з ним та/або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його прізвища, імені і зображення в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю з засобами масової інформації без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання), є безоплатним, а використання зазначених даних жодним чином не відшкодовуватиметься особам/Учасникам Виконавцями і/або Організатором та/або будь-якою третьою особою.

Персональні дані Учасника оброблятимуться з метою використання таких даних Організатором/Виконавцями під час дії Програми.

Приймаючи участь у Програмі, особа/Учасник засвідчує, що він ознайомлений з Правилами Програми і згоден неухильно їх виконувати.

Факт відправки Учасником будь-яких персональних даних засвідчує його повну та безумовну згоду на передачу таких даних у відповідному обсязі та подальше використання Організатором та Виконавцями згідно з цими Правилами.

Надання зазначеної вище згоди розглядається у розумінні норм чинного законодавства України (у т.ч., але не обмежуючись ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних»).

VIІІ. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

8.1. Виконавці/Організатор та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки та/або листування з приводу скасування їх участі у Заходах або позбавлення особи/Учасника статусу Учасника. Виконавці/Організатор та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.2. Виконавці/Організатор не несуть відповідальності за роботу служб зв’язку, в тому числі дротового та/або мобільного зв’язку, пошти, електронної пошти, соціальних мереж, за будь-які технічні/технологічні/інформаційні помилки, збої, за помилки співробітників будь-яких підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією, внаслідок яких телефонні дзвінки/поштові відправлення/повідомлення електронної пошти не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

8.3. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов Правил, умов Програми та інших питань, що випливають з Програми і/або Правил,  офіційним визнається тлумачення Виконавців/ Організатора, яке є остаточним і обов’язковим та не підлягає оскарженню.

8.4. Виконавці/Організатор залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.

8.5. Виконавці/Організатор не несуть відповідальності за:

— неознайомлення особою/Учасником з цими Правилами;

— невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання особою/Учасником Правил;

— неможливість Учасника взяти участь в Заході.

Вказаний перелік не є виключним.

8.6. Акцептуючи Правила Учасник засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Виконавцями/Організатором згідно з цими Правилами.

8.7. Виконавці/Організатор залишають за собою право не вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з особами/Учасниками, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.8. Виконавці/Організатор на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будь-яку реєстрацію, а також заборонити без пояснення причин подальшу участь будь-якій особі/Учаснику.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який етап чи Захід буде скасовано чи не може проводитися так, як це заплановано, Виконавці/Організатор можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, або тимчасово припинити проведення Заходу, Програми або ж визнати недійсними будь-які реєстрації без обов’язку пояснення причини.

8.10. Виконавці та Організатор мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

8.11. Своєю участю у Програмі всі особи та Учасники повністю погоджуються з цими Правилами і зобов’язуються їх належним чином виконувати.

8.12. Виконавці та/або Організатор залишають за собою право скасувати статус Учасника будь-якої особи, якщо виникне підозра у тому, що така особа використовує на думку Виконавця та/або Організатора сумнівний чи не підтверджений аккаунт.

IХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Інформування за цими Правилами здійснюється з боку Організатора на сайті sport.eva.ua або за телефоном гарячої лінії 0 800 303 700 (всі дзвінки за вказаним номером у межах України безкоштовні.

Графік роботи контактного центра: щоденно з 08:00 до 21:00).

9.2. Також інформування щодо Правил може здійснюватися шляхом розміщення тексту цих Правил та іншої інформації в мережі Інтернет.

9.3. Про внесення змін до Правил інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п.9.2. цих Правил.